český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Průmyslové odmašťovače – Neutralène 2005 – Tec Industries
Last update: 2023/05/25 09:48

ROZPOUŠTĚDLOVÝ ODMAŠŤOVAČ S MIMOŘÁDNĚ RYCHLÝM ODPAŘOVÁNÍM

6 minut při 20 °C a nulovým průtokem vzduchu.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Vyvinut jako náhrada za produkty CFC 113 a HCFC 141 B.

Pro odmašťování, dekontaminaci a mytí

materiálů citlivých na organická rozpouštědla.

Precizní odmašťovač pro palubní elektroniku používanou v kosmickém

letectví, pro optiku, elektronické součástky a obaly na kosmetiku

  

 ZÁRUKA, ŽE VÝROBEK NEOBSAHUJE FLUOROVANÉ

SKLENÍKOVÉ SMĚSI S GWP 150 NEBO VYŠŠÍM

Podle nařízení (EU) č. 517/2014, které použití

fluorovaných skleníkových plynů zakazuje od 1. ledna 2018

 

 

 

POPIS

Odmašťovací přípravek speciálně určený k odstraňování olejů a tuků.

Vyvinut s technologií neměřitelného bodu vzplanutí, a proto nabízí větší bezpečnost v průmyslovém prostředí. Rychlost odpařování byla speciálně upravena tak, aby byl zajištěn optimální čisticí účinek přípravku a zároveň co nejrychlejší odpařování.

Po odstranění nezanechává žádný odpad. Je vynikajícím přípravkem pro přípravu povrchů před jejich úpravou (lepení, lakování).

Kompatibilní s kovy, většinou plastů a elastomerů. Neobsahuje žádné stabilizátory, což zabraňuje následným problémům s oxidací.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Odmašťování, čištění, praní

Odmašťování jemné mechanické součástky.

Měřicí a laboratorní přístroje před kalibrací.

Zrcadlově leštěné díly z výroby.

Příprava součástek a materiálů před jejich zabalením.

 

Příprava povrchů

Odstraňuje organické nebo anorganické znečištění před montáží nebo povrchovou úpravou, před chemickou fixací a před lakováním.

Mytí kosmetických obalů před zdobením.

Čištění elektronických kontaktů a montovaných komponentů.

Čištění okruhů plošných spojů.

Mytí optiky.

 

Průmyslová údržba

Odmašťování a čištění výrobních linek, balicích a kompletačních linek s velmi krátkou dobou zásahu.

Čištění ve zvláště čistém prostředí, v prostorách vyžadujících vysokou čistotu.

Použití na součástkách se složitou geometrií, s retenčními a kontaktními plochami. Materiály, smontované komponenty.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

DOPORUČENÍ

Vzhledem k různorodosti podkladů, zejména termoplastů nebo termosetů používaných v průmyslu, doporučujeme, aby provozovatelé nejdříve provedli veškeré testy kompatibility s citlivými materiály, které mají být umyty nebo odmaštěny.

Tato kompatibilita často závisí na provozních režimech, a tedy na době kontaktu rozpouštědla s plastovými materiály.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

765

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4120

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-60

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

0

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

0,70

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

nm

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

nm

gI2/100 g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,005

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

34

-

Rychlost odpařování

 -

6

min.

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

23,8

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 NF EN 60156 / IEC 156

nm 

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

Neměřitelné 

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

> 250 

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,6 

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

7,0 

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

nm

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

nm 

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

nm

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OECD 301

nm 

-

Tenze páry při 20 °C

 -

> 0,01

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

 -

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

 < 1

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s GWP

 -

 < 1

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

nm 

kg ekvivalent uhlíku

 

PŘEDSTAVENÍ

  

Sud 200 L

Rozpouštědlový odmašťovač s mimořádně rychlým odpařováním. 6 minut. Bod vzplanutí není měřitelný. Neobsahuje sloučeniny s GWP. Příprava povrchu, odmašťování, mytí, dekontaminace. Rozpouštědlo, rozpouštědlový odmašťovač, průmyslové rozpouštědlové odmašťovače, výrobce průmyslových rozpouštědlových odmašťovačů, rozpouštědlo bez chlóru, odpařovací rozpouštědlo s mimořádně rychlým odpařováním, neobsahuje HCFC 141 B, rychlé odpařovací rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. Dodavatelé průmyslových rozpouštědel. Rozpouštědla. Rozpouštědla pro dekontaminaci. Odmašťovací rozpouštědlo. Rozpouštědlo pro přípravu povrchu. Rozpouštědlo pro přípravu před lepením. Rozpouštědlo před zdobením. Rozpouštědlo před lakováním. Elektronické rozpouštědlo. Rozpouštědla pro elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

   

 

       Barel 25 L

   Rozpouštědlový odmašťovač s mimořádně rychlým odpařováním. 6 minut. Bod vzplanutí není měřitelný. Neobsahuje sloučeniny s GWP. Příprava povrchu, odmašťování, mytí, dekontaminace. Rozpouštědlo, rozpouštědlový odmašťovač, průmyslové rozpouštědlové odmašťovače, výrobce průmyslových rozpouštědlových odmašťovačů, rozpouštědlo bez chlóru, odpařovací rozpouštědlo s mimořádně rychlým odpařováním, neobsahuje HCFC 141 B, rychlé odpařovací rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. Dodavatelé průmyslových rozpouštědel. Rozpouštědla. Rozpouštědla pro dekontaminaci. Odmašťovací rozpouštědlo. Rozpouštědlo pro přípravu povrchu. Rozpouštědlo pro přípravu před lepením. Rozpouštědlo před zdobením. Rozpouštědlo před lakováním. Elektronické rozpouštědlo. Rozpouštědla pro elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

     

       

 

Odmaštění hadříkem

 

Odmaštění pomocí kartáče

 

 
Do ponorných nádrží za tepla i za studena  

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE