český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Priemyselné odmasťovacie prostriedky– Neutralène 2005 – Tec Industries
Last update: 2023/05/25 09:48

ODMASŤOVACÍ PROSTRIEDOK S EXTRA VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA

6 MINÚT PRI 20°C

Bod vzplanutia nie je merateľný.

Vyvinutý ako náhrada prostriedkov s obsahom CFC 113 a HCFC 141

Na odmasťovanie, dekontamináciu a umývanie

materiálov citlivých na organické rozpúšťadlá.

Odmasťovací prostriedok na jemné čistenie palubnej elektroniky používanú v kozmickom letectve,

na optiku, elektronické súčiastky a obaly na kozmetiku

 

 ZARUČENE NEOBSAHUJE FLUÓROVANÉ ZLÚČENINY

SO SKLENÍKOVÝM EFEKTOM S GWP NAD 150

Podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ktoré použitie

fluórovaných skleníkových plynov zakazuje od 1. januára 2018

 

 

 

OPIS

Odmasťovací prípravok špeciálne určený na odstraňovanie olejov a tukov.

Vyvinutý s technológiou nemerateľného bodu vzplanutia, a preto ponúka väčšiu bezpečnosť v priemyselnom prostredí. Rýchlosť odparovania bola špeciálne upravená tak, aby bol zaistený optimálny čistiaci účinok prípravku a zároveň čo najrýchlejšie odparovanie.

Po odstránení nezanecháva žiadny odpad. Je vynikajúcim prípravkom na prípravu povrchov pred ich úpravou (lepenie, natieranie).

Kompatibilný s kovmi, väčšinou plastov a elastomérov. Neobsahuje žiadne stabilizátory, čo zabraňuje následným problémom s oxidáciou.

 

POUŽITIA

Odmasťovanie, čistenie, pranie

Odmasťovanie jemných mechanických súčiastok.

Meracie a laboratórne prístroje pred kalibráciou.

Zrkadlovo leštené dielce z výroby.

Príprava súčiastok a materiálov pred ich zabalením.

 

Príprava povrchov

Odstraňuje organické alebo anorganické znečistenie pred montážou alebo povrchovou úpravou, pred chemickou fixáciou a pred natieraním.

Umývanie kozmetických obalov pred dekoratívnou potlačou.

Čistenie elektronických kontaktov a montovaných komponentov.

Čistenie okruhov plošných spojov.

Umývanie optiky.

 

Priemyselná údržba.

Odmasťovanie a čistenie výrobných liniek, baliacich a kompletizačných liniek s veľmi krátkou dobou zásahu.

Čistenie v obzvlášť čistom prostredí, v sterilných miestnostiach.

Použitie na súčiastkach so zložitou geometriou, s retenčnými a kontaktnými plochami. Materiály, zmontované komponenty.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

ODPORÚČANIA

Vzhľadom na rôznorodosť podkladov, najmä termoplastov alebo termosetov používaných v priemysle, odporúčame, aby prevádzkovatelia najskôr vykonali všetky testy kompatibility s citlivými materiálmi, ktoré sa majú umývať alebo odmasťovať.

Táto kompatibilita často závisí od prevádzkových režimov, a teda od trvania styku rozpúšťadla s plastovými materiálmi.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Kvapalný

Farba

 Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

 Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

765

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4120

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

-60

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

0

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

0,70

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

nm

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

nm

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,005

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

34

Rýchlosť vyparovania

 –

6

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

23,8

Dyn/cm

Prierazové napätie

 NF EN 60156/IEC 156

nm 

Volty

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

 ISO 2719

nemožno merať 

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

> 250 

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

0,6 

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

7,0 

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 Nariadenie CLP

– 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

nm

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

nm 

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidínové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

nm

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

 OECD 301

nm 

Tlak pary pri 20 °C

 –

> 0,01

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

 < 1

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

 –

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

 Nariadenie CLP

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

 < 1

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

nm 

Kg ekvivalent uhlíka

 

BALENIA

  

Barel 200 L

odmasťovací prostriedok s extra vysokou rýchlosťou evaporácie. 6 minút. Bod vzplanutia nie je merateľný. Bez GWP. Príprava povrchu, odmasťovanie, umývanie, dekontaminácia. Rozpúšťadlo, odmasťovací prostriedok, priemyselné odmasťovacie prostriedky, výrobca priemyselných priemyselné odmasťovacie prostriedkov, rozpúšťadlo bez chlóru, rozpúšťadlo s extra vysokou rýchlosťou evaporácie, neobsahuje HCFC 141 B, odmasťovací prostriedok s vysokou rýchlosťou odparovania. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. rozpúšťadlá. Rozpúšťadlá na dekontamináciu. Odmasťovacie rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo príprava povrchov. Rozpúšťadlo na prípravu pred lepením. Rozpúšťadlo pred dekoratívnou potlačou. Rozpúšťadlo pred natieraním. Elektronické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlá elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí

   

 

      Súdok 25 L

   odmasťovací prostriedok s extra vysokou rýchlosťou evaporácie. 6 minút. Bod vzplanutia nie je merateľný. Bez GWP. Príprava povrchu, odmasťovanie, umývanie, dekontaminácia. Rozpúšťadlo, odmasťovací prostriedok, priemyselné odmasťovacie prostriedky, výrobca priemyselných priemyselné odmasťovacie prostriedkov, rozpúšťadlo bez chlóru, rozpúšťadlo s extra vysokou rýchlosťou evaporácie, neobsahuje HCFC 141 B, odmasťovací prostriedok s vysokou rýchlosťou odparovania. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. rozpúšťadlá. Rozpúšťadlá na dekontamináciu. Odmasťovacie rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo príprava povrchov. Rozpúšťadlo na prípravu pred lepením. Rozpúšťadlo pred dekoratívnou potlačou. Rozpúšťadlo pred natieraním. Elektronické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlá elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí

 

SPÔSOBY POUŽITIA

     

       

 

Odmastenie handričkou

 

Odmastenie kefou

 

 
Do ponorných vaní za tepla aj za studena  

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE